Obchodní podmínky portálu GIVT.cz

Výklad pojmů

Spotřebitel
zletilá a k právním úkonům plně způsobilá fyzická osoba s bydlištěm na území České republiky, která na základě svého svobodného rozhodnutí provedla Registraci na GIVT.cz a bez výhrad vyslovila souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, se kterými se řádně seznámila.
Organizace
neziskový subjekt s registrací na území České Republiky, který se prokáže platným IČO (dle zákona č. 89/2012 Sb.,), a má vlastní číslo účtu, které se prokazatelně váže k danému subjektu. Pokud se jedná o dílčí projekt v rámci registrovaného neziskového subjektu, uvede Organizace při registraci IČO nadřazeného subjektu. Tímto dává na vědomí, že o registraci dílčího projektu je nadřazený subjekt informován. Organizace provede registraci pomocí registračního formuláře a poté čeká na schválení. GIVT.cz není povinen uvést důvody, proč registraci dané Organizace schválil či neschválil. Na schválení a uvedení na GIVT.cz neexistuje pro Organizace právní nárok. GIVT.cz si dále vymezuje právo kdykoliv Organizaci vyloučit, zejména, pokud tato porušuje tyto Všeobecné obchodní podmínky, koná v rozporu se zákonem 89/2012 Sb. a dobrými mravy.
Obchody
seznam odkazů (linků) a informací o prodávajících a poskytovatelích služeb (provozovatelů internetových obchodů), kteří jsou ve smluvním vztahu s Poskytovatelem.
Cookies
malé množství dat, které internetový server pošle internetovému prohlížeči, který je uloží na počítači Spotřebitele. Při každém dalším přístupu Spotřebitele k témuž serveru posílá prohlížeč tato data internetovému serveru. Tímto způsobem je zajištěna autentizace Spotřebitele přistupujícího k internetovému serveru GIVT.cz.
Hodnota nákupu
znamená částku v Korunách českých, včetně příslušných daní a poplatků, za kterou Spotřebitel koupí zboží nebo získá službu od Prodávajícího nebo poskytovatele služby uvedeného mezi Obchody. Pokud není uvedeno jinak, Hodnota je počítána z ceny nákupu bez DPH.
Prodávající
podnikatel se sídlem nebo místem podnikání v České republice nebo mimo ní, který je provozovatelem internetového obchodu nebo obdobného systému umožňujícího vzdálenou nabídku a nákup zboží nebo nabídku, objednávku či poskytování služeb, který je smluvním partnerem Poskytovatele, poskytuje svým jménem a na svůj účet zboží nebo služby Spotřebiteli a informace, o jehož internetovém obchodě jsou uvedeny na stránkách GIVT.cz.
Profil
uživatelská část GIVT.cz, která je přístupná Spotřebiteli po zadání Přístupových údajů.
Přístupové údaje
jedinečné uživatelské jméno a heslo pro přístup k Profilu Spotřebitele. Spotřebitel nese plnou odpovědnost za jejich případné zneužití.
Služba
možnost při nákupu přes GIVT.cz věnovat neziskové organizaci Částku, vypočítanou z Hodnoty nákupu na Obchodu Spotřebitelem. Služba je Spotřebiteli i Organizaci poskytována bezplatně, pokud není stanoveno jinak.
Registrace Spotřebitele
představuje návrh Smlouvy o poskytování Služby, kdy fyzická osoba splňující definici Spotřebitele projeví zájem o uzavření Smlouvy o poskytování Služby za podmínek uvedených v těchto Obchodních podmínkách. Registrace Spotřebitele zahrnuje pravdivé vyplnění všech údajů vyžadovaných registračním formulářem umístěným na GIVT.cz provedené Spotřebitelem a následné odeslání vyplněného formuláře ke zpracování Poskytovateli a její následná aktivace. Aktivaci Registrace Spotřebitel provede prostřednictvím kliknutí na odkaz umístěný v e-mailové zprávě zaslané mu Poskytovatelem, kterým je z jeho strany potvrzena Registrace Spotřebitele (a tím jeho souhlas s návrhem Smlouvy o poskytování Služby). Samotná Smlouva o poskytování Služby je uzavřena momentem aktivace Registrace Spotřebitelem. Smlouva o poskytování Služby je s ohledem na právní povahu Spotřebitele považována za spotřebitelskou smlouvu se všemi důsledky z toho plynoucími. Po jejím uzavření je Poskytovatelem archivována za účelem jejího splnění, přičemž její obsah je důvěrný (není přístupná třetím osobám).
Registrace Organizace
vyjadřuje jednoznačný a nezpochybnitelný zájem Organizace být zveřejněna na portálu GIVT.cz a mít možnost prostřednictvím Služby získávat finanční prostředky. Registrace Organizace zahrnuje pravdivé vyplnění všech údajů vyžadovaných registračním formulářem umístěným na GIVT.cz provedené Organizací a následné odeslání vyplněného formuláře ke zpracování Poskytovateli a její následná aktivace. Aktivaci Registrace Organizace provede prostřednictvím kliknutí na odkaz umístěný v e-mailové zprávě zaslané mu Poskytovatelem, kterým je z jeho strany potvrzena Registrace Organizace. Registraci provádí vždy zodpovědná a k podobným právním úkonům zplnomocněná osoba Organizace. GIVT.cz nemá povinnost ověřovat, zda tomu tak bylo a nenese žádnou odpovědnost, pokud Registraci Organizace provede osoba, k tomuto nezpůsobilá.
Dar
poukázání Částky na účet Registrované Organizace. Součástí Daru je Darovací smlouva, která mu předchází. V případě, že je dar poukázán dílčímu projektu v rámci neziskového subjektu, je to v Darovací smlouvě specificky uvedeno a Dar tak náleží přímo dílčímu projektu. Organizace je povinna Částku Daru řádně zdanit a vyúčtovat.
Zvolení Organizace Spotřebitelem
Spotřebitel si při nákupu zvolí Organizaci, které chce prostřednictvím Služby věnovat Částku přes GIVT.cz. Tímto výběrem Spotřebitel jasně a bez pochyb označí, že si zvolil Organizaci a této má z nákupu Spotřebitele být Darována Částka. Zvolení se provádí vždy pro jeden nákup v konkrétním Obchodě. Zvolit lze pouze Organizaci Registrovanou a schválenou na GIVT.cz.
Věnujete xxx%
(dále jen “Částka”) představuje finanční částku v Českých korunách vypočtenou z Hodnoty nákupu nebo ceny služby bez DPH, která může být vyjádřena procentem nebo pevnou částkou. Pro stanovení její výše je rozhodující uvedená výše v den uskutečnění nákupu nebo objednání služby. Tuto Částku vyplatí při splnění podmínek uvedených zde GIVT.cz Organizaci.
Pomocník
je rozšíření do internetového prohlížeče, který umožňuje Spotřebiteli využívat Službu i mimo webové rozhraní GIVT.cz. Bližší specifikace Pomocníka a podmínky k němu se vztahující jsou uvedeny na webovém rozhraní GIVT.cz, kde je možné si Pomocníka i instalovat.
 1. Všeobecná ustanovení
  1. Provozovatelem internetového portálu GIVT.cz (dále jen “GIVT.cz) je společnost GIVT.cz s. r. o., se sídlem Dolní náměstí 16, 779 00 Olomouc, IČ: 04071433, (dále jen „Poskytovatel“).
  2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a Spotřebitelem ohledně služby, jak je vymezena níže. Na Všeobecné obchodní podmínky je Spotřebitel dostatečným způsobem před vlastní registrací upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Obchodní podmínky jsou stanoveny obecně bez vztahu ke konkrétnímu Spotřebiteli a nediskriminačním způsobem při zachování rovného zacházení se všemi Spotřebiteli v České republice.
  3. Akceptací těchto Všeobecných obchodních podmínek, která předchází uzavření Smlouvy o poskytování Služby, Spotřebitel vyslovuje souhlas s použitím prostředků komunikace na dálku (elektronické pošty) pro uzavření smlouvy, jakož i pro veškeré její změny a zrušení a při veškeré související komunikaci s Poskytovatelem.
 2. Smlouva o poskytování Služby a Všeobecné obchodní podmínky
  1. Odesláním vyplněného registračního formuláře Spotřebitel výslovně stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy mezi Spotřebitelem a Poskytovatelem.
  2. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky kdykoliv změnit bez předchozího upozornění. Pro Spotřebitele jsou závazné vždy platné a účinné Všeobecné obchodní podmínky ve znění uveřejněném na GIVT.cz v den odeslání objednávky zboží či služeb Spotřebitelem Prodávajícímu nebo poskytovateli služby. Svůj případný nesouhlas s provedenou změnou Všeobecných obchodních podmínek musí Spotřebitel vyjádřit zasláním e-mailu Poskytovateli na e-mailovou adresu info@givt.cz, a to nejpozději do 14 dnů od zveřejnění změněných Všeobecných obchodních podmínek. Vyslovení nesouhlasu se změnou Všeobecných obchodních podmínek se současně považuje za odstoupení od Smlouvy.
 3. Registrace Spotřebitele
  1. Registrace předchází uzavření Smlouvy o poskytování Služby. Registrace je určena výlučně pro fyzické osoby splňující definici Spotřebitele. Pro úspěšnou registraci je Spotřebitel povinen do registračního formuláře pravdivě a úplně vyplnit všechny údaje označené Poskytovatelem jako povinné. Tyto údaje slouží k identifikaci Spotřebitele jako smluvní strany a k řádnému plnění Smlouvy o poskytování Služby Poskytovatelem.
  2. Jedna fyzická osoba je oprávněna se registrovat pouze jednou a její uživatelské jméno je jedinečné.
  3. Registrace je dokončena její aktivací. Aktivaci provede Spotřebitel kliknutím na odkaz (link) umístěný v e-mailové zprávě zaslané Poskytovatelem Spotřebiteli, prostřednictvím níž je potvrzena registrace Spotřebitele.
 4. Uzavření smluv se Spotřebitelem a Organizací a jejich obsah
  1. Smlouva o poskytování Služby je uzavřena okamžikem aktivace Registrace Spotřebitelem. Potvrzení o uzavření Smlouvy o poskytování Služby je Spotřebiteli sděleno prostřednictvím internetové stránky, která se zobrazí po kliknutí na odkaz, kterým Spotřebitel provádí aktivaci Registrace. Spotřebitel souhlasí s tím, aby Poskytovatel zahájil poskytování Služby ihned po uzavření Smlouvy o poskytování Služby.
  2. Jedna fyzická osoba může uzavřít pouze jednu Smlouvu o poskytování Služeb a využívat pouze jeden Profil Spotřebitele.
  3. Předmětem Služby je činnost Poskytovatele směřující k získání Částky, která je podmíněná řádným a úplným uhrazením Hodnoty nákupu nebo ceny služby Spotřebitelem Prodávajícímu nebo poskytovateli služby a zaplacením provize Prodávajícím nebo poskytovatelem služby Poskytovateli.
  4. Poskytovatel není ani prodejcem ani dodavatelem zboží a služeb nabízených kterýmkoliv Prodávajícím nebo poskytovatelem služby uvedených mezi Obchody. Obsahem Služby proto není mj. zajištění samotné transakce mezi Spotřebitelem a Prodávajícím nebo poskytovatelem služby. Poskytovatel a Spotřebitel konstatují, že se jedná výhradně o vztah mezi Spotřebitelem a Prodávajícím nebo poskytovatelem služby a Poskytovatel tudíž neodpovídá za jakost a množství/rozsah poskytnutého zboží či služeb, neručí za splnění závazků z transakce uskutečněné Spotřebitelem s Prodávajícím nebo poskytovatelem služby, ani nenese žádnou odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s touto transakcí.
  5. Poskytovatel rovněž nenese žádnou odpovědnost za zboží nebo služby, které budou poskytnuty Spotřebiteli ze strany Prodávajícího nebo poskytovatele služby, zejména za jejich bezpečnost či užitečnost. Spotřebitel bere na vědomí, že některé zboží nebo služby mohou být případně nebezpečné. Spotřebitel je plně odpovědný za svá rozhodnutí a činy při používání zboží a využívání služeb. Poskytovatel rovněž neposkytuje Spotřebitelům žádné poradenské služby týkající se zboží nebo služeb nabízených Prodejcem nebo poskytovatelem služby. Informace na GIVT.cz nepředstavují (ani nemohou být vykládána jako) prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro jakýkoliv konkrétní účel.
  6. Poskytovatel vynaloží maximální úsilí, aby veškeré informace uvedené v záložce Obchody byly aktuální a odpovídaly skutečnosti, Poskytovatel však přesto neodpovídá za jejich úplnou správnost a pravdivost. Poskytovatel je oprávněn bez předchozího oznámení informace doplňovat, měnit a odstraňovat.
  7. Následující podmínky pro poskytování Služby musí být splněny současně:
   1. Spotřebitel se může přihlásit ke svému Profilu Spotřebitele, případně může využít Služby anonymně a nemusí se ke svému Profilu Spotřebitele přihlašovat; a
   2. Spotřebitel využije k přístupu na internetové stránky Prodávajícího nebo poskytovatele služby odkaz (link) umístěný v sekci Obchody na GIVT.c, případně využije před odesláním objednávky Pomocníka a zvolí si v něm Organizaci, na kterou chce Částku přispět; a
   3. Spotřebitel uskuteční nákup nebo objednávku zboží či služeb svým jménem na svůj účet; a
   4. Prodávající nebo poskytovatel služby musí transakci zaznamenat, potvrdit a vyplatit provizi z tohoto nákupu nebo objednávky Poskytovateli; a
   5. Spotřebitel nemá zakázáno používání Cookies ve svém internetovém prohlížeči.
  8. Podmínky pro výplatu finančních prostředků připsaných Organizaci v rámci Služby) jsou následující:
   1. výplata bude provedena pouze formou bezhotovostního převodu ve prospěch tuzemského bankovního účtu Organizace zadané při registraci a to formou daru (jehož součástí je podepsání Darovací smlouvy).
   2. výplata se provádí výhradně Korunách českých;
   3. výplata bude provedena pouze v případě, že celková částka v době výplaty bude větší nebo rovna částce 2 000 Kč. Pokud částka za daný kvartál nedosáhne minimální částky výplaty, dojde k jejímu převodu do následujícího období;
   4. náklady spojené s výplatou nese Organizace;
   5. Organizace je povinna udržovat své údaje nutné pro výplatu, úplné a správné. Pokud vzniknou Poskytovateli náklady s opětovnou výplatou z důvodu chybných či neúplných údajů pro výplatu, může být částka k výplatě snížena rovněž o náklady spojené s jejím opětovným zasláním na účet či adresu Organizace. Poskytovatel není odpovědný za zaslání peněz Organizaci, pokud údaje pro výplatu nebyly správné či úplné;
   6. Výplata Částky za Službu se uzavírá vždy na začátku měsíce v každém kvartále, pokud dosáhla minimální hodnotu pro vyplacení. Kvartálem se rozumí vždy období tří měsíců a výplatní měsíce jsou tedy leden, duben, červenec a říjen.
  9. K výplatě finančních prostředků Organizaci nedojde zejména pokud:
   1. Prodávající nebo poskytovatel služby neuhradil Poskytovateli provizi související s předmětnou transakcí Spotřebitele;
   2. provize vyplacená Prodávajícím nebo poskytovatelem služby Poskytovateli je spojená s transakcí označenou jako podvodná nebo pokud Spotřebitel porušil tyto Všeobecné obchodní podmínky nebo obchodní podmínky Prodávajícího nebo poskytovatele služby;
   3. provize vyplacená Prodávajícím nebo poskytovatelem služby Poskytovateli je spojená s transakcí provedenou Spotřebitelem jménem nebo ve prospěch jiných osob;
   4. dojde k odstoupení od smlouvy, na jejímž základě byla Částka připsána;
   5. Organizace neposkytla součinnost nezbytnou pro realizaci výplaty finančních prostředků;
   Finanční prostředky nevyplacené Organizaci do 2 měsíců od uzavření Částky k výplatě se z výše uvedených důvodů stávají majetkem Poskytovatele, pokud není rozhodnuto jinak.
  10. Spotřebitelé jsou povinni přistupovat ke každému Prodávajícímu nebo poskytovateli služby a ke všem transakcím s těmito osobami se stejnou opatrností, jako kdyby vstoupili na jejich internetové stránky přímo. V režimu Služby smějí Spotřebitelé provádět veškeré nákupy zboží a služeb jen svým jménem a na svůj účet.
  11. Spotřebitelé nesmí:
   1. provádět žádné transakce s Prodávajícím nebo poskytovatelem služby jménem někoho jiného (například nákup zboží za účelem získání Služby uvedením odesílací adresy někoho, kdo si jej neobjednal);
   2. platit za zboží či služby platebními prostředky jiných osob, které k nákupu nedaly svolení (například placení platební kartou jiné osoby, která nedala k nákupu svolení);
   3. zneužívat nabídek Prodávajícího nebo poskytovatele služby (například objednáním zboží či služeb pouze za účelem následného získání slevy a poté zrušení objednávky);
   4. porušovat obchodní podmínky Prodávajícího nebo poskytovatele služby.
 5. Trvání Smlouvy o poskytování Služby a její ukončení
  1. Smlouva o poskytování Služby se uzavírá na dobu neurčitou.
  2. Smlouvu o poskytování Služby lze ukončit dohodou uzavřenou mezi Poskytovatelem a Spotřebitelem, odstoupením od Smlouvy o poskytování Služby nebo výpovědí kteroukoliv ze smluvních stran. Vzájemné vypořádání bude provedeno do 60 dnů od ukončení Smlouvy o poskytování Služby, a to za podmínek specifikovaných v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.
  3. V případě výpovědi bude Smlouva o poskytování Služby ukončena k poslednímu dni kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
  4. Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy o poskytování Služby odstoupit v případě, že uživatel poruší ustanovení Smlouvy o poskytování Služby, resp. těchto Všeobecných obchodních podmínek, či jinak svým jednáním poškodí dobré jméno nebo oprávněné zájmy Poskytovatele nebo pověst GIVT.cz.
  5. Poskytovatel má dále právo odstoupit od Smlouvy o poskytování Služby s účinky ke dni doručení odstoupení uživateli jestliže se GIVT.cz stane nezpůsobilým (právně či technicky) k poskytování Služby Poskytovatelem, Poskytovatel pozbude podnikatelské oprávnění k poskytování Služby.
  6. Spotřebitel je podle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku oprávněn odstoupit od Smlouvy o poskytování Služby (uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku) bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce, a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy o poskytování Služby nebo v případě, že Poskytovatel provede změnu Všeobecných obchodních podmínek a Spotřebitel s takovou změnou vysloví nesouhlas.
  7. Současně s ukončením Smlouvy o poskytování Služby bude znepřístupněn a následně odstraněn příslušný Profil Spotřebitele.
  8. Výpověď či odstoupení od Smlouvy o poskytování Služby kteroukoli ze smluvních stran musí být učiněno písemnou formou, přičemž pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se za dodržení písemné formy považuje též komunikace prostřednictvím elektronické pošty – e-mailu.
 6. Ochrana osobních údajů a podmínky užívání GIVT.cz
  1. Poskytovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které mu budou poskytnuty Spotřebitelem, jsou důvěrné, budou použity pouze v souvislosti s plněním Smlouvy o poskytnutí Služby a nebudou jinak zveřejněny ani poskytnuty třetí osobě, s výjimkou případů spojených s platebním stykem (není-li v těchto Všeobecných obchodních podmínkách stanoveno jinak). Spotřebitel dává poskytovateli svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu Smlouvy o poskytování služby, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Spotřebitel dále dává Poskytovateli svůj souhlas ke shromažďování a zpracování svých osobních údajů pro účely zasílání aktuálních informací o projektech Poskytovatele a jiných marketingových a obchodních sdělení Poskytovatele, jakož i pro účely vnitřní analýzy Poskytovatele, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
  2. Zpracování osobních údajů
   1. Osobními údaji se rozumí informace o Spotřebiteli, na základě kterých ho lze přímo či nepřímo identifikovat. GIVT.cz zpracovává pouze osobní údaje, které mu Spotřebitelé poskytují v souvislosti s využíváním Služby.
   2. Nejčastěji se jedná o údaje, které Spotřebitel poskytne Poskytovateli v rámci registrace ke Službě a pro její plné využití:
    • jméno a příjmení;
    • email;
    • a další nepovinné informace, které Spotřebitel sám sdělí v rámci svého uživatelského Profilu (např. pohlaví, země).
   3. Pokud se Spotřebitel přihlašujete ke svému Profilu prostřednictvím třetích stran (např. Facebook), tyto aplikace Poskytovateli umožňují sdílení některých údajů Spotřebitele v rozsahu jimi stanoveném (např. u Facebooku se jedná o email a údaje z veřejného profilu Spotřebitele). Pro bližší informace si, prosím, prostudujte podmínky těchto třetích stran, včetně jejich zásad ochrany soukromí.
   4. Rovněž se jedná o údaje, které Poskytovatel získává, když Spotřebitel používá Službu, a to:
    • podrobnosti o tom, jakým způsobem Službu použil;
    • IP adresa;
    • soubory cookies;
    • a případně jiný online identifikátor (např. Přístupové údaje).
   5. Citlivé údaje, kterými se rozumí informace o Spotřebitelích, vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, nebo jakýkoli biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů, po Spotřebitelích Poskytovatel nepožaduje a Spotřebitel není povinen je poskytnout. Pokud tak Spotřebitel učiní, resp. poskytne jakékoliv citlivé údaje, činí tak dobrovolně dle vlastního uvážení.
  3. Účely pro zpracování osobních údajů
   1. Hlavními účely pro zpracování osobních údajů Poskytovatelem jsou:
    • možnost Spotřebitele plně využít Službu, o kterou projevil zájem (včetně informování o věnované Částce) - jedná se o osobní údaje, které Poskytovateli Spotřebitel poskytne a které získává, když používá Službu;
    • zajištění a neustálé zlepšování funkčnosti a bezpečnosti webových stránek GIVT.cz (včetně rozšíření do prohlížeče tzv. Pomocníka) a Služby na nich poskytované, včetně zajištění bezpečnosti osobních údajů Spotřebitele - jedná se o osobní údaje, které Poskytovateli Spotřebitel poskytne a které získává, když používá Službu.
   2. Osobní údaje Poskytovatel dále zpracovává pro následující účely:
    • zlepšování kvality služeb, jejich obsahu a vývoje nových - jedná se o osobní údaje, které Poskytovateli Spotřebitel poskytne a které získává, když používá Službu;
    • ochrana práv Poskytovatele – jedná se o osobní údaje, které Poskytovateli Spotřebitel poskytne a které získává, když používá Službu;
    • ke statistickým účelům (v této souvislosti jsou údaje Spotřebitelů obvykle agregovány tak, že nelze určit jejich totožnost) – jedná se o osobní údaje, které Poskytovateli Spotřebitel poskytne a které získává, když používá Službu.
   3. Osobní údaje Spotřebitele může Poskytovatel zpracovávat pouze na základě uděleného souhlasu Spotřebitelem, který tento uděluje při Registraci Spotřebitele.
  4. Doba zpracování osobních údajů
   1. Osobní údaje Spotřebitelů Poskytovatel zpracovává pouze po nezbytně nutnou dobu potřebnou k účelům jejich zpracování. Průběžně prověřuje, zda nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro určitý účel a pokud zjistí, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro který byly zpracovávány, tyto osobní údaje zlikviduje či anonymizuje. Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou uvedeny níže.
   2. Osobní údaje Spotřebitele potřebné pro využívání Služby, zpracovávané na základě jeho souhlasu, budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu mezi Spotřebitelem a Poskytovatelem a dále 12 měsíců poté nebo do doby, dokud Spotřebitel souhlas neodvolá.
   3. Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje, údaje o udělení/odvolání souhlasu a údaj o tom, z jakého důvodu byla registrace ukončena.
  5. Zabezpečení osobních údajů
   1. Osobní údaje Spotřebitelů Poskytovatel shromažďuje a uchovává v zabezpečené databázi, kde jsou chráněny v maximální možné míře pomocí dostupných moderních technologií. Poskytovatel se zavazuje, že vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů, nicméně nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v jejichž důsledku tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům a/nebo k Profilu a/nebo k příslušné databázi GIVT.cz, a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. V této souvislosti nicméně Poskytovatel provádí pravidelnou kontrolu, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a zavazuje se používat taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení a tato opatření bude rovněž pravidelně aktualizovat.
   2. Osobní údaje Spotřebitelů jsou Poskytovatelem zpřístupněny zaměstnancům GIVT.cz a dalším spolupracovníkům v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji, vždy však pouze v rozsahu, který je v příslušném případě nezbytný a za dodržení patřičných bezpečnostních opatření a standardů ochrany osobních údajů.
   3. Vedle toho jsou osobní údaje Spotřebitelů předávány třetím osobám, jejichž odborných a specializovaných služeb Poskytovatel využívá při plnění jeho závazků a povinností. Tyto třetí osoby si Poskytovatel pečlivě vybírá z těch subjektů, které jsou schopni zajistit příslušná technická a organizační opatření tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům Spotřebitelů či k jejich jinému zneužití. Před jakýmkoliv předáním osobních údajů třetí osobě vždy s touto osobou Poskytovatel uzavírá písemnou smlouvu, ve které upraví zpracování osobních údajů tak, aby obsahovala stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje sám Poskytovatel. Třetími osobami, které mohou mít přístup k osobním údajům, jsou, podle Služby, kterou využíváte:
    • osoby, které pro Poskytovatele zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které Poskytovatel pro Služby využívá;
    • osoby, které pro Poskytovatele zajišťují podpůrné technické či serverové služby mj. za účelem dostatečného zabezpečení a integrity webových stránek GIVT.cz, případně Pomocníka;
    • osoby, kterým Poskytovatel poskytuje údaje za účelem analýzy návštěvnosti webových stránek GIVT.cz;
    • provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou;
    • osoby, které jsou či budou majetkově propojeny s GIVT.cz.
    Těmito třetími subjekty mohou být společnosti se sídlem, jak na území České republiky, tak i se sídlem v členském státě EU, případně i se sídlem v třetí zemi, tj. mimo EU (např. poskytovatelé cloudových služeb), přičemž k předání a zpracování osobních údajů v zemích mimo území Evropské unie, dochází vždy v souladu s platnou legislativou.
   4. Osobní údaje Spotřebitelů nebudou dále předávány žádným dalším osobám s výjimkou případů, kdy, za určitých přesně definovaných podmínek, je Poskytovatel povinen osobní údaje předat na základě platných právních předpisů (např. Policii ČR, příslušným orgánům státní správy, soudům apod.).
  6. Práva subjektů údajů
   1. Mezi práva Spotřebitelů, o kterých Poskytovatel zpracovává osobní údaje, patří zejména:
    • právo na přístup k osobním údajům;
    • právo na opravu osobních údajů;
    • právo na výmaz osobních údajů;
    • právo na omezení zpracování osobních údajů;
    • právo na přenositelnost osobních údajů;
    • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
    • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů;
    • právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů.
    • právo na přístup k osobním údajům znamená, že má Spotřebitel právo od Poskytovatele kdykoliv na základě žádosti získat potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou Poskytovatelem zpracovávány a pokud tomu tak je, pak zejména, za jakými účely, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či právo vznést námitku, odkud Poskytovatel osobní údaje získal, pokud nejsou získány od Spotřebitele, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování a v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů;
    • právo na opravu osobních údajů znamená, že má Spotřebitel právo na opravu či doplnění jeho osobních údajů, pokud jsou nepřesné či neúplné;
    • právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“) znamená, že má Spotřebitel právo, aby Poskytovatel jeho osobní údaje vymazal, zejména pokud i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či zpracovány, ii) osobní údaje byly zpracovány protiprávně, nebo iii) to Poskytovateli ukládá zákonná povinnost;
    • právo na omezení zpracování osobních údajů znamená, že má Spotřebitel právo na to, aby Poskytovatel omezil zpracování jeho osobních údajů do té doby, než budou vyřešeny jakékoliv případné sporné otázky týkající se zpracování jeho osobních údajů (např. po dobu ověření přesnosti jeho osobních údajů či pokud zpracování jeho osobních údajů je protiprávní, ale namísto jejich výmazu bude Spotřebitel požadovat pouze omezení jejich použití apod.);
    • právo na přenositelnost osobních údajů znamená, že pokud Spotřebitel v souvislosti se smlouvou nebo na základě souhlasu poskytne Poskytovateli své osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, bude mít od 25. 5. 2018 právo od Poskytovatele získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i správci určeném Spotřebitelem, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat;
    • právo vznést námitku znamená, že bude mít Spotřebitel od 25. 5. 2018 právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, které Poskytovatel zpracovává na základě svého oprávněného zájmu;
    • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů znamená, že má Spotřebitel právo tam, kde je zpracování osobních údajů založeno na jeho souhlasu, tento svůj souhlas odvolat a to na kontaktech uvedených níže.
    Další informace týkající se práv Spotřebitelů a podmínek k nim se vztahujících obsahují právní předpisy na poli ochrany osobních údajů (včetně nařízení EU č. 2016/679).
   2. Pokud jde o stížnost proti zpracování osobních údajů Spotřebitele, tu může Spotřebitel podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).
  7. Kontaktní údaje
   1. K uplatnění některého z práv Spotřebitele se můžete na Poskytovatele obrátit e-mailem na info@givt.cz
  8. Přístup a používání veřejně přístupných částí GIVT.cz je bezplatné. Spotřebitel je odpovědný za udržení svých Přístupových údajů v tajnosti.
  9. Spotřebitel nese odpovědnost za přístroje, jež používá k internetovému přístupu (telefon, osobní počítač apod.). Spotřebitel rovněž nese veškeré náklady spojené s připojením k Internetu, zejména s přístupem ke GIVT.cz. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv poškození přístrojů Spotřebitele či Organizace během využívání služeb GIVT.cz. Spotřebitel i Organizace dále bere na vědomí, že z technických či jiných důvodů může být přístup ke GIVT.cz omezen nebo přerušen. Pokud se stanou internetové stránky GIVT.cz z technických důvodů nedostupné, Poskytovatel se bude snažit provoz stránek co nejdříve obnovit, především pokud je důvod nepřístupnosti internetových stránek pod jeho kontrolou. Poskytovatel se bude snažit aktivně předcházet jakýmkoliv technickým problémům, nemůže však garantovat 100% dostupnost internetových stránek GIVT.cz.
  10. Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění, je oprávněn vykonávat majetková práva k obsahu GIVT.cz. Obsah GIVT.cz nelze uchovávat, upravovat ani šířit bez souhlasu Poskytovatele.
  11. Poskytovatel má právo, ale ne povinnost, neustále monitorovat obsah GIVT.cz k zajištění chodu portálu. Poskytovatel neodpovídá za obsah, který Spotřebitel, jiný oprávněný či neoprávněný uživatel může zveřejnit na GIVT.cz. Poskytovatel si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění smazat veškerý takový obsah, který je nebo může být považován za nevhodný či v rozporu s platnými právními předpisy, jakož i právo na úpravu, změnu, smazání a zákaz jakéhokoliv obsahu, který považuje za jinak závadný.
  12. Spotřebitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškeré diskuze, komentáře, hodnocení, zprávy v diskusním fóru či v chat místnostech a/nebo v jiných komunikačních kanálech jsou veřejné, nikoliv soukromé, a mohou být tedy přečteny bez vědomí Spotřebitele. Veškerá komunikace, která bude probíhat na GIVT.cz (v diskusních fórech, skupinách, chat místnostech nebo jinde) se považuje za veřejnou. Publikováním komentářů, zpráv, nebo jiných informací na GIVT.cz Spotřebitel poskytuje Poskytovateli právo používat tyto informace, komentáře a zprávy k reklamním účelům, propagaci, výzkumu trhu nebo k jinému účelu v rámci právních předpisů.
 7. Závěrečná ustanovení
  1. Veškeré smluvní vztahy mezi Poskytovatelem a Spotřebitelem, či Poskytovatelem a Organizací se řídí právními předpisy České republiky.
  2. Smluvní vztahy Poskytovatele a Spotřebitele, které výslovně neupravuje Smlouva o poskytování Služby nebo tyto Všeobecné obchodní podmínky, se řídí zejm. zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
  3. Pokud se jakékoli ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek. Poskytovatel, Spotřebitel i Organizace se zavazují nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami jako celkem.
  4. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné s účinností od 18. června 2018 a nahrazují znění ze dne 1. června 2015.