Obchodní podmínky

Výklad pojmů

Spotřebitel
Zletilá a k právním úkonům plně způsobilá fyzická osoba s bydlištěm na území České republiky, která na základě svého svobodného rozhodnutí provedla Registraci na GIVT.cz, bez výhrad vyslovila souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, se kterými se řádně seznámila.
Organizace
Nezisková organizace s registrací na území České Republiky s platným IČ (dle zákona č. 89/2012 Sb.,). Organizace provede registraci pomocí registračního formuláře a poté čeká na schválení. GIVT.cz není povinen uvést důvody, proč registraci dané Organizace schválil či neschválil. Na schválení a uvedení na GIVT.cz neexistuje pro Organizace právní nárok. GIVT.cz si dále vymezuje právo kdykoliv Organizaci vyloučit, zejména, pokud tato porušuje tyto Všeobecné obchodní podmínky, koná v rozporu se zákonem 89/2012 Sb. a dobrými mravy.
Obchody
Seznam odkazů (linků) a informací o prodávajících a poskytovatelích služeb (provozovatelů internetových obchodů), kteří jsou ve smluvním vztahu s Poskytovatelem.
Cookies
Malé množství dat, které internetový server pošle internetovému prohlížeči, který je uloží na počítači Spotřebitele. Při každém dalším přístupu Spotřebitele k témuž serveru posílá prohlížeč tato data internetovému serveru. Tímto způsobem je zajištěna autentizace Spotřebitele přistupujícího k internetovému serveru GIVT.cz.
Hodnota nákupu
Znamená částku v Korunách českých, včetně příslušných daní a poplatků, za kterou Spotřebitel koupí zboží nebo získá službu od Prodávajícího nebo poskytovatele služby uvedeného v mezi Obchody. Pokud není uvedeno jinak, Hodnota je počítána z ceny nákupu bez DPH.
Prodávající
Podnikatel se sídlem nebo místem podnikání v České republice nebo mimo ní, který je provozovatelem internetového obchodu nebo obdobného systému umožňujícího vzdálenou nabídku a nákup zboží nebo nabídku, objednávku či poskytování služeb, který je smluvním partnerem Poskytovatele, poskytuje svým jménem a na svůj účet zboží nebo služby Spotřebiteli a informace, o jehož internetovém obchodě jsou uvedeny na stránkách GIVT.cz.
Profil
Uživatelská část GIVT.cz, která je přístupná Spotřebiteli po zadání Přístupových údajů.
Přístupové údaje
Jedinečné uživatelské jméno a heslo pro přístup k Profilu Spotřebitele. Spotřebitel nese plnou odpovědnost za jejich případné zneužití.
Registrace Spotřebitele
Pravdivé vyplnění všech údajů vyžadovaných registračním formulářem umístěným na GIVT.cz provedené Spotřebitelem a následné odeslání vyplněného formuláře ke zpracování Poskytovateli a její následná aktivace.
Registrace Organizace
Pravdivé vyplnění všech údajů vyžadovaných registračním formulářem umístěným na GIVT.cz provedené Organizací a následné odeslání vyplněného formuláře ke zpracování Poskytovateli a její následná aktivace.
Věnujete xxx%
(dále jen “Částka”) představuje finanční částku v Českých korunách vypočtenou z Kupní ceny nebo ceny služby bez DPH, která může být vyjádřena procentem nebo pevnou částkou. Pro stanovení její výše je rozhodující uvedená výše v den uskutečnění nákupu nebo objednání služby. Tuto Částku vyplatí při splnění podmínek uvedených zde GIVT.cz Organizaci.
Služba
Možnost při nákupu přes GIVT.cz věnovat neziskové organizaci Částku, vypočítanou z útraty na Obchodu Spotřebitelem. Služba je Spotřebiteli i Organizaci poskytována bezplatně, pokud není stanoveno jinak.
Registrace Spotřebitele
Ppředstavuje návrh Smlouvy o poskytování Služby, kdy fyzická osoba splňující definici Spotřebitele projeví zájem o uzavření Smlouvy o poskytování Služby za podmínek uvedených v těchto Obchodních podmínkách. Aktivaci Registrace Spotřebitel provede prostřednictvím kliknutí na odkaz umístěný v e-mailové zprávě zaslané mu Poskytovatelem, kterým je z jeho strany potvrzena Registrace Spotřebitele (a tím jeho souhlas s návrhem Smlouvy o poskytování Služby). Samotná Smlouva o poskytování Služby je uzavřena momentem aktivace Registrace Spotřebitelem. Smlouva o poskytování Služby je s ohledem na právní povahu Spotřebitele považována za spotřebitelskou smlouvu se všemi důsledky z toho plynoucími. Po jejím uzavření je Poskytovatelem archivována za účelem jejího splnění, přičemž její obsah je důvěrný (není přístupná třetím osobám).
Registrace Organizace
Vvyjadřuje jednoznačný a nezpochybnitelný zájem Organizace být zveřejněna na portálu GIVT.cz a mít možnost prostřednictvím Služby získávat finanční prostředky. Aktivaci Registrace Organizace provede prostřednictvím kliknutí na odkaz umístěný v e-mailové zprávě zaslané mu Poskytovatelem, kterým je z jeho strany potvrzena Registrace Organizace. Registraci provádí vždy zodpovědná a k podobným právním úkonům zplnomocněná osoba Organizace. GIVT.cz nemá povinnost ověřovat, zda tomu tak bylo a nenese žádnou odpovědnost, pokud Registraci Organizace provede osoba, k tomuto nezpůsobilá.
Dar
Ppoukázání Částky na účet Registrované Organizace. Součástí Daru může být Darovací smlouva, která mu předchází. Organizace je povinna Částku Daru řádně zdanit a vyúčtovat.
Zvolení Organizace Spotřebitelem
Spotřebitel si při nákupu zvolí Organizaci, které chce prostřednictvím Služby věnovat Částku přes GIVT.cz. Tímto výběrem Spotřebitel jasně a bez pochyb označí, že si zvolil Organizaci a této má z Nákupu Spotřebitele být Darována Částka. Zvolení se provádí vždy pro jeden nákup v konkrétním Obchodě. Zvolit lze pouze Organizaci Registrovanou a schválenou na GIVT.cz.
 1. Všeobecná ustanovení
  1. Provozovatelem internetového portálu GIVT.cz (dále jen “GIVT.cz) je společnost GIVT.cz s. r. o., se sídlem Dolní náměstí 16, 779 00 Olomouc, IČ: 04071433, (dále jen „Poskytovatel“).
  2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a Spotřebitelem ohledně služby, jak je vymezena níže. Na Všeobecné obchodní podmínky je Spotřebitel dostatečným způsobem před vlastní registrací upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Obchodní podmínky jsou stanoveny obecně bez vztahu ke konkrétnímu Spotřebiteli a nediskriminačním způsobem při zachování rovného zacházení se všemi Spotřebiteli v České republice.
  3. Akceptací těchto Všeobecných obchodních podmínek, která předchází uzavření Smlouvy o poskytování Služby, Spotřebitel vyslovuje souhlas s použitím prostředků komunikace na dálku (elektronické pošty) pro uzavření smlouvy, jakož i pro veškeré její změny a zrušení a při veškeré související komunikaci s Poskytovatelem.
 2. Smlouva o poskytování Služby a Všeobecné obchodní podmínky
  1. Odesláním vyplněného registračního formuláře Spotřebitel výslovně stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy mezi Spotřebitelem a Poskytovatelem.
  2. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky kdykoliv změnit bez předchozího upozornění. Pro Spotřebitele jsou závazné vždy platné a účinné Všeobecné obchodní podmínky ve znění uveřejněném na GIVT.cz v den odeslání objednávky zboží či služeb Spotřebitelem Prodávajícímu nebo poskytovateli služby. Svůj případný nesouhlas s provedenou změnou Všeobecných obchodních podmínek musí Spotřebitel vyjádřit zasláním e-mailu Poskytovateli na e-mailovou adresu info@givt.cz, a to nejpozději do 14 dnů od zveřejnění změněných Všeobecných obchodních podmínek. Vyslovení nesouhlasu se změnou Všeobecných obchodních podmínek se současně považuje za odstoupení od Smlouvy.
 3. Registrace Spotřebitele
  1. Registrace předchází uzavření Smlouvy o poskytování Služby. Registrace je určena výlučně pro fyzické osoby splňující definici Spotřebitele. Pro úspěšnou registraci je Spotřebitel povinen do registračního formuláře pravdivě a úplně vyplnit všechny údaje označené Poskytovatelem jako povinné. Tyto údaje slouží k identifikaci Spotřebitele jako smluvní strany a k řádnému plnění Smlouvy o poskytování Služby Poskytovatelem.
  2. Jedna fyzická osoba je oprávněna se registrovat pouze jednou a její uživatelské jméno je jedinečné.
  3. Registrace je dokončena její aktivací. Aktivaci provede Spotřebitel kliknutím na odkaz (link) umístěný v e-mailové zprávě zaslané Poskytovatelem Spotřebiteli, prostřednictvím níž je potvrzena registrace Spotřebitele.
 4. Uzavření smluv se Spotřebitelem a Organizací a jejich obsah
  1. Smlouva o poskytování Služby je uzavřena okamžikem aktivace Registrace Spotřebitelem. Potvrzení o uzavření Smlouvy o poskytování Služby je Spotřebiteli sděleno prostřednictvím internetové stránky, která se zobrazí po kliknutí na odkaz, kterým Spotřebitel provádí aktivaci Registrace. Spotřebitel souhlasí s tím, aby Poskytovatel zahájil poskytování Služby ihned po uzavření Smlouvy o poskytování Služby.
  2. Jedna fyzická osoba může uzavřít pouze jednu Smlouvu o poskytování Služeb a využívat pouze jeden Profil Spotřebitele.
  3. Předmětem Služby je činnost Poskytovatele směřující k získání Částky, která je podmíněná řádným a úplným uhrazením Kupní ceny nebo ceny služby Spotřebitelem Prodávajícímu nebo poskytovateli služby a zaplacením provize Prodávajícím nebo poskytovatelem služby Poskytovateli.
  4. Poskytovatel není ani prodejcem ani dodavatelem zboží a služeb nabízených kterýmkoliv Prodávajícím nebo poskytovatelem služby uvedených mezi Obchody. Obsahem Služby proto není mj. zajištění samotné transakce mezi Spotřebitelem a Prodávajícím nebo poskytovatelem služby. Poskytovatel a Spotřebitel konstatují, že se jedná výhradně o vztah mezi Spotřebitelem a Prodávajícím nebo poskytovatelem služby a Poskytovatel tudíž neodpovídá za jakost a množství/rozsah poskytnutého zboží či služeb, neručí za splnění závazků z transakce uskutečněné Spotřebitelem s Prodávajícím nebo poskytovatelem služby, ani nenese žádnou odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s touto transakcí.
  5. Poskytovatel rovněž nenese žádnou odpovědnost za zboží nebo služby, které budou poskytnuty Spotřebiteli ze strany Prodávajícího nebo poskytovatele služby, zejména za jejich bezpečnost či užitečnost. Spotřebitel bere na vědomí, že některé zboží nebo služby mohou být případně nebezpečné. Spotřebitel je plně odpovědný za svá rozhodnutí a činy při používání zboží a využívání služeb. Poskytovatel rovněž neposkytuje Spotřebitelům žádné poradenské služby týkající se zboží nebo služeb nabízených Prodejcem nebo poskytovatelem služby. Informace na GIVT.cz nepředstavují (ani nemohou být vykládána jako) prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro jakýkoliv konkrétní účel.
  6. Poskytovatel vynaloží maximální úsilí, aby veškeré informace uvedené v záložce Obchody byly aktuální a odpovídaly skutečnosti, Poskytovatel však přesto neodpovídá za jejich úplnou správnost a pravdivost. Poskytovatel je oprávněn bez předchozího oznámení informace doplňovat, měnit a odstraňovat.
  7. Následující podmínky pro poskytování Služby musí být splněny současně:
   1. Spotřebitel musí být přihlášen ke svému Profilu Spotřebitele; a
   2. Spotřebitel využije k přístupu na internetové stránky Prodávajícího nebo poskytovatele služby odkaz (link) umístěný v sekci Obchody na GIVT.cz; a
   3. Spotřebitel uskuteční nákup nebo objednávku zboží či služeb svým jménem na svůj účet; a
   4. Prodávající nebo poskytovatel služby musí transakci zaznamenat, potvrdit a vyplatit provizi z tohoto nákupu nebo objednávky Poskytovateli; a
   5. Spotřebitel nemá zakázáno používání Cookies ve svém internetovém prohlížeči.
  8. Podmínky pro výplatu finančních prostředků připsaných Organizaci v rámci Služby) jsou následující:
   1. výplata bude provedena pouze formou bezhotovostního převodu ve prospěch tuzemského bankovního účtu Organizace zadané při registraci a to formou daru (jehož součástí může být podepsání Darovací smlouvy).
   2. výplata se provádí výhradně Korunách českých;
   3. výplata bude provedena pouze v případě, že celková částka v době výplaty bude větší nebo rovna částce 1000 Kč. Pokud částka za daný kvartál nedosáhne minimální částky výplaty, dojde k jejímu převodu do následujícího období;
   4. náklady spojené s výplatou nese Organizace;
   5. Organizace je povinna udržovat své údaje nutné pro výplatu, úplné a správné. Pokud vzniknou Poskytovateli náklady s opětovnou výplatou z důvodu chybných či neúplných údajů pro výplatu, může být částka k výplatě snížena rovněž o náklady spojené s jejím opětovným zasláním na účet či adresu Organizace. Poskytovatel není odpovědný za zaslání peněz Organizaci, pokud údaje pro výplatu nebyly správné či úplné;
   6. Výplata za Službu se provádí vždy k 1. v měsíci v každém kvartále, pokud dosáhla minimální hodnotu pro vyplacení. Kvartálem se rozumí vždy období tří měsíců a výplatní měsíce jsou tedy leden, duben, červenec a říjen. Výplata bude provedena nejpozději do 10 dnů od stanovené doby.
  9. K výplatě finančních prostředků Organizaci nedojde zejména pokud:
   1. Prodávající nebo poskytovatel služby neuhradil Poskytovateli provizi související s předmětnou transakcí Spotřebitele;
   2. provizi vyplacenou Poskytovateli Prodávajícím nebo poskytovatelem služby nelze propojit s žádným Profilem Uživatele (zejm. pokud Uživatel nebyl v době návštěvy internetových stránek Prodávajícího nebo poskytovatele služby přihlášen ke svému Profilu);
   3. provize vyplacená Prodávajícím nebo poskytovatelem služby Poskytovateli je spojená s Profilem Spotřebitele, který byl zrušen/odstraněn;
   4. provize vyplacená Prodávajícím nebo poskytovatelem služby Poskytovateli je spojená s transakcí označenou jako podvodná nebo pokud Spotřebitel porušil tyto Všeobecné obchodní podmínky nebo obchodní podmínky Prodávajícího nebo poskytovatele služby;
   5. provize vyplacená Prodávajícím nebo poskytovatelem služby Poskytovateli je spojená s transakcí provedenou Spotřebitelem jménem nebo ve prospěch jiných osob;
   6. dojde k odstoupení od smlouvy, na jejímž základě byla Částka připsána;
   7. Spotřebitel neposkytl součinnost nezbytnou pro realizaci výplaty finančních prostředků; nebo Finanční prostředky nevyplacené Organizaci z výše uvedených důvodů se stávají majetkem Poskytovatele, pokud není rozhodnuto jinak.
  10. Spotřebitelé jsou povinni přistupovat ke každému Prodávajícímu nebo poskytovateli služby a ke všem transakcím s těmito osobami se stejnou opatrností, jako kdyby vstoupili na jejich internetové stránky přímo. V režimu Služby smějí Spotřebitelé provádět veškeré nákupy zboží a služeb jen svým jménem a na svůj účet.
  11. Spotřebitelé nesmí:
   1. provádět žádné transakce s Prodávajícím nebo poskytovatelem služby jménem někoho jiného (například nákup zboží za účelem získání Služby uvedení odesílací adresy někoho, kdo si jej neobjednal);
   2. platit za zboží či služby platebními prostředky jiných osob, které k nákupu nedaly svolení (například placení platební kartou jiné osoby, která nedala k nákupu svolení);
   3. zneužívat nabídek Prodávajícího nebo poskytovatele služby (například objednáním zboží či služeb pouze za účelem následného získání slevy a poté zrušení objednávky);
   4. porušovat obchodní podmínky Prodávajícího nebo poskytovatele služby.
 5. Trvání Smlouvy o poskytování Služby a její ukončení
  1. Smlouva o poskytování Služby se uzavírá na dobu neurčitou.
  2. Smlouvu o poskytování Služby lze ukončit dohodou uzavřenou mezi Poskytovatelem a Spotřebitelem, odstoupením od Smlouvy o poskytování Služby nebo výpovědí kteroukoliv ze smluvních stran. Vzájemné vypořádání bude provedeno do 60 dnů od ukončení Smlouvy o poskytování Služby, a to za podmínek specifikovaných v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.
  3. V případě výpovědi bude Smlouva o poskytování Služby ukončena k poslednímu dni kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
  4. Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy o poskytování Služby odstoupit v případě, že uživatel poruší ustanovení Smlouvy o poskytování Služby, resp. těchto Všeobecných obchodních podmínek, či jinak svým jednáním poškodí dobré jméno nebo oprávněné zájmy Poskytovatele nebo pověst GIVT.cz.
  5. Poskytovatel má dále právo odstoupit od Smlouvy o poskytování Služby s účinky ke dni doručení odstoupení uživateli jestliže se GIVT.cz stane nezpůsobilým (právně či technicky) k poskytování Služby Poskytovatelem, Poskytovatel pozbude podnikatelské oprávnění k poskytování Služby.
  6. Spotřebitel je podle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku oprávněn odstoupit od Smlouvy o poskytování Služby (uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku) bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce, a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy o poskytování Služby nebo v případě, že Poskytovatel provede změnu Všeobecných obchodních podmínek a Spotřebitel s takovou změnou vysloví nesouhlas.
  7. Současně s ukončením Smlouvy o poskytování Služby bude znepřístupněn a následně odstraněn příslušný Profil Spotřebitele.
  8. Výpověď či odstoupení od Smlouvy o poskytování Služby kteroukoli ze smluvních stran musí být učiněno písemnou formou, přičemž pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se za dodržení písemné formy považuje též komunikace prostřednictvím elektronické pošty – e-mailu.
 6. Ochrana osobních údajů a podmínky užívání GIVT.cz
  1. Poskytovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které mu budou poskytnuty Spotřebitelem, jsou důvěrné, budou použity pouze v souvislosti s plněním Smlouvy o poskytnutí Služby a nebudou jinak zveřejněny ani poskytnuty třetí osobě, s výjimkou případů spojených s platebním stykem (není-li v těchto Všeobecných obchodních podmínkách stanoveno jinak). Spotřebitel dává poskytovateli svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu Smlouvy o poskytování služby, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Spotřebitel dále dává Poskytovateli svůj souhlas ke shromažďování a zpracování svých osobních údajů pro účely zasílání aktuálních informací o projektech Poskytovatele a jiných marketingových a obchodních sdělení Poskytovatele, jakož i pro účely vnitřní analýzy Poskytovatele, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
  2. Spotřebitel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a právo žádat o informaci o zpracování svých osobních údajů, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Spotřebitel má rovněž právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje Spotřebitele jsou uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění). Veškeré údaje získané od Spotřebitelů nejsou poskytovány třetím osobám, s výjimkou příslušného Prodávajícího nebo poskytovatele služby.
  3. Přístup a používání veřejně přístupných částí GIVT.cz je bezplatné. Spotřebitel je odpovědný za udržení svých Přístupových údajů v tajnosti.
  4. Spotřebitel nese odpovědnost za přístroje, jež používá k internetovému přístupu (telefon, osobní počítač apod.). Spotřebitel rovněž nese veškeré náklady spojené s připojením k Internetu, zejména s přístupem ke GIVT.cz. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv poškození přístrojů Spotřebitele či Organizace během využívání služeb GIVT.cz. Spotřebitel i Organizace dále bere na vědomí, že z technických či jiných důvodů může být přístup ke GIVT.cz omezen nebo přerušen. Pokud se stanou internetové stránky GIVT.cz z technických důvodů nedostupné, Poskytovatel se bude snažit provoz stránek co nejdříve obnovit, především pokud je důvod nepřístupnosti internetových stránek pod jeho kontrolou. Poskytovatel se bude snažit aktivně předcházet jakýmkoliv technickým problémům, nemůže však garantovat 100% dostupnost internetových stránek GIVT.cz.
  5. Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění, je oprávněn vykonávat majetková práva k obsahu GIVT.cz. Obsah GIVT.cz nelze uchovávat, upravovat ani šířit bez souhlasu Poskytovatele.
  6. Poskytovatel má právo, ale ne povinnost, neustále monitorovat obsah GIVT.cz k zajištění chodu portálu. Poskytovatel neodpovídá za obsah, který Spotřebitel, jiný oprávněný či neoprávněný uživatel může zveřejnit na GIVT.cz. Poskytovatel si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění smazat veškerý takový obsah, který je nebo může být považován za nevhodný či v rozporu s platnými právními předpisy, jakož i právo na úpravu, změnu, smazání a zákaz jakéhokoliv obsahu, který považuje za jinak závadný.
  7. Spotřebitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškeré diskuze, komentáře, hodnocení, zprávy v diskusním fóru či v chat místnostech a/nebo v jiných komunikačních kanálech jsou veřejné, nikoliv soukromé, a mohou být tedy přečteny bez vědomí Spotřebitele. Veškerá komunikace, která bude probíhat na GIVT.cz (v diskusních fórech, skupinách, chat místnostech nebo jinde) se považuje za veřejnou. Publikováním komentářů, zpráv, nebo jiných informací na GIVT.cz Spotřebitel poskytuje Poskytovateli právo používat tyto informace, komentáře a zprávy k reklamním účelům, propagaci, výzkumu trhu nebo k jinému účelu v rámci právních předpisů.
 7. Závěrečná ustanovení
  1. Veškeré smluvní vztahy mezi Poskytovatelem a Spotřebitelem, či Poskytovatelem a Organizací se řídí právními předpisy České republiky.
  2. Smluvní vztahy Poskytovatele a Spotřebitele, které výslovně neupravuje Smlouva o poskytování Služby nebo tyto Všeobecné obchodní podmínky, se řídí zejm. zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
  3. Pokud se jakékoli ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek. Poskytovatel, Spotřebitel i Organizace se zavazují nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami jako celkem.
  4. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné s účinností od 1. června 2015.